PRIVACY iS EEN FUNDAMENTEEL RECHT

Daarom stoppen we uw rechten ook niet weg in een half verstopt hoekje op de site. We zijn er gewoon open over.
Brunjee registreert NIETS van u totdat u contact met ons opneemt of een overeenkomst sluit. Mocht u zometeen deze website weer verlaten, dan weten we niets van u. We doen geen tracking, profiling of andere privacy aantastende zaken. Simpel.

Wat we wel bewaren, wanneer u contact zoekt of klant van ons bent, kunt u in de onderstaande privacy policy lezen.

Privacy

Privacy Policy

Brunjee, gevestigd aan , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Brunjee is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer:

Persoonsgegevens die wij verwerken

Brunjee verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Brunjee heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers of klanten die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Brunjee verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Brunjee verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Brunjee bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden

  • Personalia > 7 jaar indien aanwezig in debiteurenadministratie > Wegens de wet op Rijksbelastingen
  • Adres, Email en telefoonnummer > 7 jaar indien aanwezig in debiteurenadministratie > Wegens de wet op Rijksbelastingen
  • Personalia > 6 maanden > Indien u niet voorkomt in onze debiteurenadministratie, hanteren we deze termijn om u toch goed van dienst te kunnen zijn. Bijvoorbeeld in het geval van offertes.
  • Adres, Email en telefoonnummer > 6 maanden > Indien u niet voorkomt in onze debiteurenadministratie, hanteren we deze termijn om u toch goed van dienst te kunnen zijn. Bijvoorbeeld in het geval van offertes.
  • Email > Tot opzegging > Indien u zichzelf heeft ingeschreven heeft voor onze nieuwsbrief, bewaren wij uw emailadres totdat u zichzelf uitschrijft.

Delen van persoonsgegevens met derden

Brunjee verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Brunjee blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Brunjee gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Onze website respecteert tevens eventuele do no track verzoeken (DNT headers).
Dit laatste zou niet nodig moeten zijn, aangezien Brunjee geen tracking toepast op de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Brunjee en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs naar ons toe te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Het verzoek voor een identiteitsbewijs doen wij enkel wanneer wij meer gegevens van u hebben dan enkel uw emailadres. Anders vragen we enkel om een emailadres verificatie. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Brunjee wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

Brunjee neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via